SUMMER CUP 2019

Click here to edit subtitle

Tornooi reglement 1. De teamleider of afgevaardigde moet een half uur voor de aanvang van het tornooi de spelerslijst waarop per speler: naam, geboortedatum zijn vermeld, samen met die van de trainer en ploegafgevaardigde, op het secretariaat overhandigen.

2.   Ieder team moet worden begeleid door een teamleider ouder dan 18 jaar.   Hij is dan ook verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers, zowel op het veld als ernaast.

3.   Gelieve 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn op het voorziene veld.   Er wordt namelijk stipt begonnen, zodat ons schema niet in de war geraakt.

4.   De thuisspelende club zorgt voor andere truitjes indien de kleuren gelijk zijn.

5.   Er wordt gespeeld met 4 veldspelers op goaltjes van 3 op 1,5 meter zonder doelman op een veld met de afmetingen 40 op 30 meter, het aantal spelers op de spelerslijst is daarom beperkt tot 8 spelers voor de leeftijden U6 tot en met U9.

6.   De U10, U11, U12,U13, U15 en U17 spelen dan weer volgens de regels van de bond.   De U10 en U11 op afmetingen 50 op 35 meter en de U12, en U13 op afmetingen 60 op 45 meter in 8v8.  De U15 en U17 op een heel veld in 11v11.

7.   Bij de U6 tot en met U13 wordt geen rechstreekse vrije trappen toegelaten, deze worden altijd onrechtstreeks genomen.   Evenals geen penalty’s.   De getroffen ploeg zal in dit geval op 8 m van het middelpunt van de goal een onrechtstreekse vrije trap nemen waarbij de volledige tegenpartij op de doellijn mag plaatsnemen.

8.   Bij de aftrap als zowel het inspelen van de bal na het uitgaan achter de doellijn, neemt de tegenpartij 8 m afstand vooraleer het spel terug hervat wordt.   Bij het inwerpen is dit niet van toepassing.

9.   Bij de leeftijden U10 tot en met U17 mag de doelman een terugspeelbal niet met de hand maar met de voet spelen.

10. Bij gele kaart (vanaf U10) moet de speler van het veld en wordt hij niet vervangen. Hij mag de volgende wedstrijd wel weer meespelen.

11. Bij rode kaart moet de speler van het veld en wordt niet vervangen. Hij mag niet meer verder deelnemen aan het toernooi.

12. Tackelen, een sliding maken of langs achter iemand aantrappen wordt steeds als fout gegeven bij leeftijden U6 tot en met U9.

13. Buitenspelregels niet van toepassing bij U6 tot en met U13, vanaf U15 wel.

14. Protesten met betrekkingen tot beslissingen van de scheidsrechters zijn niet mogelijk.  

15. GRAAG beenbeschermers bij alle leeftijden.

16. Fair Play!!!

17. Supporters nemen plaats achter de omheining en begeven zich niet op het veld.

18. De tornooi verantwoordelijke heeft het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden, het wedstrijdprogramma te wijzigen.

 

Gelieve deze regels te respecteren voor een goede verloop van het tornooi !!!

Règles du tournoi 


 1. Le chef d'équipe ou adjoint doit une demi-heure avant le début du tournoi donner la liste des joueurs, à laquelle par joueur : nom, date de naissance sont répertoriés, ainsi que celles du membre formateur et l'équipe, au Secrétariat.
 2. chaque équipe est accompagnée par un chef d'équipe plus de 18 ans. Il est responsable du comportement des joueurs, tant sur le terrain et à côté de lui.
 3. En vous prie d’être 5 minutes sur le terrain. Les matchs commence précis, afin que notre calendrier pas confondu.
 4. Le club fournit les autres maillots si les couleurs sont les mêmes. 
 5. Les équipes de U6 jusqu’à le U9 joue avec 4 joueurs sans gardien sur un terrain avec des dimensions de 40 à 30 mètres et des buts de 3m au 1,5m, le nombre de joueurs sur la liste est donc limité à 8 joueurs pour âges U6 à U9.
 6. Les U10, U11, U12 et U13, U15 et U17 joue selon les règles du KBVB. Les U10 et U11 sur dimensions 50 et 35 mètres et les U12, U13 sur 45 et 60 mètres en 8v8.  Les U15 et U17 sur un plein terrain en 11v11.
 7. Tous les coups-francs sont indirects jusqu'a l'âge de U13. L'équipe affectée sera dans ce cas sur 8 m du centre du prendre de but un coup franc indirect dont la contrepartie complète peut prendre place sur la ligne de but. Pas de penalties avec les âges de U6 jusqu’à U9. Avec les âges de U10 jusqu'à U17 les penalties s'appliquent seulement dans les finales
 8. Avec les âges de U10 jusqu’à U17 le keeper ne peut pas prendre la balle en mains sur une passe en retrait.
 9. Dans le cas d’un carton jaune (à partir de U10), le joueur doit laissant le terrain, et il n'est pas remplacé. Il peut a nouveau participer le prochain match.
 10. Le tacling est interdit à des âges U6 jusqu’à U9.
 11. Les règles hors-jeu ne s'appliquent pas à U6 jusqu’à U13.
 12. Les réclamations avec les relations aux décisions des arbitres ne sont pas possibles.
 13. Des protège-jambes sont nécessaires à tous les âges.
 14. Fair Play!!!
 15. Les supporters se déroulent derrière la clôture et ne sont pas sur le terrain.
 16. Le responsable du tournoi a le droit de contester en cas de circonstances imprévues, le changement de programme. 


Merci de respecter ces règles pour un bon déroulement du tournoi!!!


 Turnierregeln 1. Den Teamleiter oder Stellvertreter muss eine halbe Stunde vor Beginn des Turniers die Spieler auflisten auf die geplante Form : Name, Geburtsdatum, zusammen mit denen des Trainer und Team-Mitglieds im Sekretariat abgeben.

2.   Jedes Team muss begleitet werden durch einen Teamleiter über 18 Jahre alt. Er ist verantwortlich für das Verhalten der Spieler, sowohl auf dem Feld wie daneben

3.   Wir bitten Ihnen 5 Minuten vor dem Spiel auf dem Feld zu sein. So dass wir auf Zeit können anfangen, so dass unser Zeitplan nicht verwechselt.

4.   Der Heimatverein bietet andere Trikots an, wenn die Farben beide teams gleich sind.

5.   Bei der U6 bis U9 wird mit 4 Feldspieler gespielt ohne Torwart auf einem Feld mit den Maßen 40 auf 30 Metern und auf Tore von 3m auf 1,5m Höhe, die Anzahl der Spieler auf der Liste für Altersgruppen U6 bis U9 ist daher auf 8 Spieler begrenzt.

6.   Die U10, U11, U12, U13, U15 et U17 Spielen dann wieder nach die Regeln der KBVB mit benutzerdefinierten Feldern. Die U10 und U11 Feld Dimensionen sind 50 auf 35 Meter und die U12, U13  auf Abmessungen 60 auf 45 Meter und auf Töre von 5m auf 2 Meter Höhe (8v8).  Die U15 en U17 auf ein gansen Feld in 11v11.

7.   Bei der U6, U13 ist keine direkte Freistöße erlaubt, diese werden immer indirekt getroffen. Auch keine Elfmeter. In diesem fall wird das betroffene Team auf 8 m von der Mitte von dem Tor einen indirekter Freistoß nehmen, die komplette Gegner mannschaft muss auf der Torlinie Platz nehmen.

8.   Bei der Altersklassen U10 bis U17 darf der Torhüter einen Rückwärtspass nicht fassen, sondern mit dem Fuß spielen.

9.   Bei eine Gelbe Karte (ab U10) muss den Spieler das Feld verlassen, und wird er nicht ersetzt. Er kann der nächste Wettbewerb wieder mitspielen.

10. Tackle oder Kurbeln entlang hinter jemand wird immer wie ein Fehler am gegeben im Alter U6 bis U9.

12. Abseits Regeln gelten nicht bei U6 bis U13.

13. Proteste mit Beziehungen zu Entscheidungen der Schiedsrichter sind nicht möglich.

14. Bein-Beschützer sind Erforderlich bei aller Altersgruppen.

15. Fairplay!!!

16. Unterstützer sollte hinter dem Zaun stehen und nicht auf dem Feld.

17. Der Turnier verantwortliche hat das Recht, im Falle unvorhergesehener Umstände die Programmwechsel zu Ändern.Bitte respektieren Sie diese Regeln für den reibungslosen Ablauf des Turniers!!!